Patirtis

LIETUVOS BANKAS: Valstybė turės sukurti veikiančią draudimo sistemą0

Dėl medžioklės įstatymo papildymo įstatymo projekto derinimo

Lietuvos bankas susipažino su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 14 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIVP-1267“ projektu (toliau – Nutarimo projektas) ir dėl jo teikia šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Nutarimo projekto 1 pastaboje (pasiūlyme), be kita ko, siūloma papildyti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 14 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. XIVP-1267 (toliau – Įstatymo projektas) žodžiu „privalomuoju“. Šioje vietoje reiktų paaiškinti, kad remiantis Privalomųjų draudimų koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1789 (toliau – Koncepcija), 21.1 punkte aprašyta situacija, taip pat 33 punkte apibrėžtais privalomųjų draudimų nustatymo principais, konkrečios draudimo rūšies nustatymas kaip privalomojo draudimo praktikoje kelia tam tikras pasekmes, t. y. įpareigoja valstybę sukurti tam tikrą sistemą, kuri užtikrintų tinkamą konkrečios rūšies privalomojo draudimo funkcionavimą.

Tam, pirmiausiai, būtų reikalingas aiškus ir gana išsamus teisinis reguliavimas (Koncepcijos 33.5 p.). Taip pat būtų reikalinga užtikrinti, kad konkretaus privalomojo draudimo paslaugas teiktų pakankamas draudimo įmonių skaičius.

Šioje vietoje reikia pažymėti, kad draudimo veikla, kaip ir dažna bet kuri kita ūkinė veikla Lietuvoje, vykdoma ūkio subjektui savarankiškai sprendžiant dėl jos krypčių, todėl draudimo įmonės savarankiškai sprendžia dėl vienos ar kitos draudimo rūšies paslaugų teikimo. Dažnai privalomojo draudimo nustatymas įpareigoja draudimo įmonę, pasirinkusią teikti tokio draudimo paslaugas, sudaryti draudimo sutartis su bet kuriuo asmeniu, išreiškusiu tokį norą, be to, tokios sutartys būtų sudaromos pagal ne draudimo įmonės pasirinktas draudimo sutarties sąlygas.

Tokia situacija verčia draudimo įmones atidžiai įvertinti savo galimybes teikti vienos ar kitos rūšies privalomojo draudimo paslaugas ir Lietuvos privalomųjų draudimų rinkos praktikoje yra ne kartą susidarę situacijos, kai konkretaus privalomojo draudimo paslaugas teikė viena draudimo įmonė arba neteikė nei viena (Koncepcijos 19 p.).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad šiuo metu nėra pateiktas įvertinimas dėl žalos, kurios kompensavimui būtų siekiama įvesti medžiotojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, masto, dydžio ir dažnio (Koncepcijos 33.2 p.), taip pat nėra pateikta duomenų apie Lietuvoje veikiančių draudimo įmonių nuomonę dėl šios draudimo rūšies (Koncepcijos 33.9 p.), siūlytume atsisakyti pasiūlymo Nutarimo projekto 1 pastaboje (pasiūlyme) papildyti Įstatymo projektą žodžiu „privalomuoju“.

Susiję straipsniai

2. Nutarimo projekto 3 pastabą (pasiūlymą) siūlytume papildyti Koncepcijos 33.2 ir 33.9 punktų nuostatomis.

Norite nusipirkti žurnalą internetu arba jį užsiprenumeruoti?

LA.lv