Patirtis

Vyriausybė iš esmės pritaria įvesti privalomą draudimą medžiotojams0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Iki balandžio 21 dienos visuomeninės organizacijos ir kiti suinteresuoti asmenys gali pareikšti pastabas dėl siūlymo įvesti privalomąjį medžiotojų draudimą ir kitus Medžioklės įstatymo 14 straipsnio pakeitimus.

Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 14 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė iš esmės pritaria medžioklės įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-1267 bet siūlo tobulinti jį pagal šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad „siūloma įteisinti privalomą civilinį draudimą kiekvienam medžiojančiam asmeniui, turint tikslą apsisaugoti nuo galimų nuostolių atskirai draudžiantis medžiotojo draudimu, kuris ne tik apima civilinę atsakomybę už trečiųjų asmenų sveikatai ir turtui padarytą žalą, bet ir suteikia papildomą draudimo apsaugą mirties ir neįgalumo atveju“. Projekte minėtos aiškinamojo rašto nuostatos nėra. Siūlytina aiškinamojo rašto teiginius suderinti su Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta civilinės atsakomybės sąvoka, projekte po žodžių „civilinės atsakomybės“ įrašyti žodį „privalomuoju“. Siūlytina projektą papildyti nuostatomis, susijusiomis su medžiotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektu ir nustatyti pagrindines draudimo sąlygas.

2. Iš projekto nuostatų neaišku, kuri institucija būtų įgaliota kontroliuoti, ar medžiotojai laikosi reikalavimo apsidrausti civilinę atsakomybę. Siūlytina projektą papildyti nuostatomis, susijusiomis su civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įgyvendinimo kontrolę atliekančia institucija, nustatyti, kur būtų kaupiami duomenys apie medžiotojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.

3. Pagal Privalomųjų draudimų koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1789 „Dėl Privalomųjų draudimų koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Koncepcija), privalomojo draudimo įvedimas laikytinas kraštutine priemone (kai jis privalomas pagal ES teisės aktus ar tarptautines sutartis arba taip kompensuojama didelė ir pastovi žala). Privalomasis draudimas – svarbus visuomeninės veiklos sritims, kuriose gali būti padaryta didelio masto žala ar draudžiamieji įvykiai dažnai kartojasi, o kaltininkas ne visada gali pajėgti arba neketina atlyginti padarytą žalą. Privalomuoju draudimu siekiama apsaugoti viešąjį interesą, kai valstybė įpareigoja galintį padaryti žalą ūkio subjektą ar fizinį asmenį apsidrausti civilinę atsakomybę ar prievolių įvykdymo užtikrinimą, nelaimės atveju garantuoti nukentėjusiajam žalos atlyginimą. Privalomuoju draudimu siekiama apsaugoti didelės nukentėjusių asmenų grupės interesus. Atsižvelgę į tai, siūlytume projekto aiškinamąjį raštą papildyti informacija, kaip projektas atitinka Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnyje nustatytus tikslingumo, proporcingumo, efektyvumo principus.

Nutarimas dėl lietuvos respublikos medžioklės įstatymo nr. ix-966 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto nr. xivp-1267

Susiję straipsniai

4. Vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsniu, projekte nustatytas teisinis reguliavimas įsigaliotų kitą dieną po jo oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad medžioklė, kaip žmogaus veiklos rūšis ir socialinis institutas, yra įvairialypis reiškinys, apimantis ir ūkinę veiklą (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. ir 2019 liepos 11 d. nutarimai), į tai, kad projektu medžiotojams nustatoma nauja pareiga turėti civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, draudikams, medžiotojams ir privalomojo draudimo įgyvendinimo kontrolę atliekančioms institucijoms reikia laiko pasirengti teikti, vykdyti ir kontroliuoti šias draudimo paslaugas, todėl, vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, siūlytina nustatyti vėlesnę projekto įsigaliojimo datą ir įgalioti Vyriausybę ar jos įgaliotas institucijas parengti įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus (ir papildyti aiškinamąjį raštą apie būtinybę pakeisti įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus: Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, kitus teisės aktus, kurių reikės įgyvendinant projekto nuostatas).

Norite nusipirkti žurnalą internetu arba jį užsiprenumeruoti?

LA.lv