Uncategorized

LMŽD patarimai medžiotojams dėl leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius galiojimo pratęsimo0

Nuotrauka: iš archyvo

2023 m. daugumai medžiotojų būrelių/klubų (medžioklės plotų naudotojų) baigiasi leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete galiojimo terminai (toliau – Leidimas). Atsižvelgiant į tai, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija išnagrinėjo leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete tvarką ir teikia teisinio reguliavimo išaiškinimą bei rekomendacijas.

Leidimų pratęsimo reglamentavimas

Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius galioja 10 metų, kuris Lietuvos Respublikos medžioklėsįstatymo nustatyta tvarka suteikia teisę naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius tam tikrame medžioklės plotų vienete. Leidimą išduoda, jo galiojimą pratęsia, sustabdo arba išduotą Leidimą panaikina Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau –AAD).

Ką reikia žinoti apie medžioklės išteklių leidimų pratęsimą? Aktualu!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, pasibaigus leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete laikotarpiui, kuriam jis buvo išduotas, jeigu šio leidimo gavėjas tinkamai vykdė visas jame nustatytas sąlygas ir pasibaigus šio leidimo galiojimui per 2 mėnesius pateikė prašymą pratęsti jo galiojimo laiką, šis leidimas pratęsiamas.

Pagal Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarkos patvirtintos 2002 m. rugsėjo 30 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 512 „Dėl leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarkos patvirtinimo“ 13 punktą, medžioklės plotų naudotojas, kuriam išduoto Leidimo galiojimo laikas baigėsi, norėdamas pratęsti jo galiojimą, privalo per 2 mėnesius po Leidimo galiojimo pabaigos pateikti AAD rašytinį prašymą pratęsti Leidimo galiojimą. Tai reiškia, kad medžioklės plotų naudotojai iki šiol naudoję medžioklės plotus nepažeisdami teisės aktų reikalavimų ir laiku AAD pateikę prašymus, toliau galės naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų naudojimo tęstinumo principu, t. y. be konkurso. Svarbu, laiku ir nepavėluotai pateikti prašymą pratęsti leidimą. Leidimai bus pratęsiami 10-čiai metų.

Remiantis 2021 m. liepos 16 d. AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1-266 „Dėl leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete pratęsimo“ AAD valdybų Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų viršininkams pavesta:

1. sekti turimą informaciją apie valdybų kontroliuojamose teritorijose esančių medžioklės plotų vienetų naudotojams išduotų leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose galiojimo pabaigą;

2. pasibaigus leidimo galiojimo terminui per 10 darbo dienų raštu informuoti medžioklės plotų vienetų naudotojus apie pasibaigusį leidimo galiojimą ir galimybę, pateikus prašymą AAD, pratęsti pasibaigusį leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius“.

Nors pagal minėtą įsakymą AAD valdybų Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų viršininkai yra įpareigoti apie pasibaigusį leidimą raštu informuoti medžioklės plotų vienetų naudotojus, vengiant nesusipratimų, medžioklės ploto vienetų naudotojus kviečiame patiems sekti leidimo galiojimo terminą, akcentuojant, kad jo negalima pradelsti daugiau kaip 2 mėnesius po leidimo galiojimo pabaigos.

Leidimo prątęsimo sąlygos

Medžioklės plotų naudotojui, laiku pateikusiam prašymą pratęsti Leidimą bei tinkamai vykdžiusiam Leidime nustatytas medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo, apsaugos ir gausinimo sąlygas, Leidimas pratęsiamas 10 metų. AAD Leidimą pratęsti arba motyvuotą atsakymą dėl atsisakymo jį pratęsti turi pateikti per 10 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo.

DĖMESIO! Svarbu žinoti, kad pasibaigus Leidimui ir pateikto prašymo nagrinėjimo laikotarpiu, medžioklės plotų naudotojas NEGALI organizuoti medžioklių, tol kol AAD pagal pateiktą prašymą nepriims sprendimo pratęsti Leidimą ir jį įteiks medžioklės plotų naudotojui.

Pratęsiamas Leidimas parengiamas dviem egzemplioriais, kurių vienas paliekamas saugoti AAD.

Leidimas gali būti nepratęstas ir panaikinamas dėl medžioklės plotų naudotojo veiksmų: šiurkščių ar sistemingų teisės aktų pažeidimų, vengimo atlyginti medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ar nemokant mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

Remiantis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete panaikinamas, jeigu medžioklės plotų naudotojas:

1. nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, šiurkščiai arba sistemingai juos pažeisdamas;

2. ilgiau kaip 6 mėnesius nemokėjo mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;

3. nesilaikė leidime nurodytų medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo sąlygų;

4. ilgiau kaip 3 mėnesius nuo leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete sustabdymo dėl priežasčių, nurodytų šio Įstatymo 19 straipsnyje, dienos neatlygino žemės, miško ar vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos;

5. pateikia rašytinį prašymą panaikinti leidimą.

Rekomendacijos medžioklės plotų naudotojams

Nedelsdami pasitikrinkite Leidimo galiojimo terminą.
Daugeliui medžioklės plotų naudotojų Leidimai baigiasi š. m. balandžio-birželio mėn.

Pasibaigus Leidimo galiojimo terminui, AAD per 2 mėn. pateikite prašymą.

Daugiau skaitykite lmzd.lt

PRENUMERUOKITE Žurnalą iki 2023 metų pabaigos!

Susiję straipsniai

Naujas žurnalo numeris jau greitai prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.