Patirtis

Medžiotojų kolektyvų laukia atsakingas Leidimų pratęsimų periodas0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Šaltinis: Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija

2023 m. daugumai medžiotojų būrelių/klubų (medžioklės plotų naudotojų) baigiasi leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete galiojimo terminai.

Medžiotojų kolektyvų laukia atsakingas Leidimų pratęsimų periodas. Atsižvelgiant į tai, LMŽD teikia teisinio reguliavimo išaiškinimą bei rekomendacijas.

Iškilus neaiškumams ar prireikus teisinės pagalbos dėl Leidimų pratęsimo, prašome tiesiogiai kreiptis į LMŽD.

DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE GALIOJIMO PRATĘSIMO

2023 m. daugumai medžiotojų būrelių/klubų (medžioklės plotų naudotojų) baigiasi leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete galiojimo terminai (toliau – Leidimas). Atsižvelgiant į tai, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija išnagrinėjo leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete tvarką ir teikia teisinio reguliavimo išaiškinimą bei rekomendacijas.

LEIDIMŲ PRATĘSIMO REGLAMENTAVIMAS

Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius galioja 10 metų, kuris Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo nustatyta tvarka suteikia teisę naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius tam tikrame medžioklės plotų vienete. Leidimą išduoda, jo galiojimą pratęsia, sustabdo arba išduotą Leidimą panaikina Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau -AAD).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, pasibaigus leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete laikotarpiui, kuriam jis buvo išduotas, jeigu šio leidimo gavėjas tinkamai vykdė visas jame nustatytas sąlygas ir pasibaigus šio leidimo galiojimui per 2 mėnesius pateikė prašymą pratęsti jo galiojimo laiką, šis leidimas pratęsiamas.

Pagal Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarkos patvirtintos 2002 m. rugsėjo 30 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 512 „Dėl leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarkos patvirtinimo” 13 punktą, medžioklės plotų naudotojas, kuriam išduoto Leidimo galiojimo laikas baigėsi, norėdamas pratęsti jo galiojimą, privalo per 2 mėnesius po Leidimo galiojimo pabaigos pateikti AAD rašytinį prašymą pratęsti Leidimo galiojimą. Tai reiškia, kad medžioklės plotų naudotojai iki šiol naudoję medžioklės plotus nepažeisdami teisės aktų reikalavimų ir laiku AAD pateikę prašymus, toliau galės naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų naudojimo tęstinumo principu, t. y. be konkurso. Svarbu, laiku ir nepavėluotai pateikti prašymą pratęsti leidimą. Leidimai bus pratęsiami 10-čiai metų.

Remiantis 2021 m. liepos 16 d. AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1-266 „Dėl leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete pratęsimo” AAD valdybų Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų viršininkams pavesta:
1. sekti turimą informaciją apie valdybų kontroliuojamose teritorijose esančių medžioklės plotų vienetų naudotojams išduotų leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose galiojimo pabaigą;
2. pasibaigus leidimo galiojimo terminui per 10 darbo dienų raštu informuoti medžioklės plotų vienetų naudotojus apie pasibaigusį leidimo galiojimą ir galimybę, pateikus prašymą AAD, pratęsti pasibaigusį leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius”.

Nors pagal minėtą įsakymą AAD valdybų Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų viršininkai yra įpareigoti apie pasibaigusį leidimą raštu informuoti medžioklės plotų vienetų naudotojus, vengiant nesusipratimų, medžioklės ploto vienetų naudotojus kviečiame patiems sekti leidimo galiojimo terminą, akcentuojant, kad jo negalima pradelsti daugiau kaip 2 mėnesius po leidimo galiojimo pabaigos.

LEIDIMO PRĄTĘSIMO SĄLYGOS

Medžioklės plotų naudotojui, laiku pateikusiam prašymą pratęsti Leidimą bei tinkamai vykdžiusiam Leidime nustatytas medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo, apsaugos ir gausinimo sąlygas, Leidimas pratęsiamas 10 metų. AAD Leidimą pratęsti arba motyvuotą atsakymą dėl atsisakymo jį pratęsti turi pateikti per 10 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo.

DĖMESIO! Svarbu žinoti, kad pasibaigus Leidimui ir pateikto prašymo nagrinėjimo laikotarpiu, medžioklės plotų naudotojas NEGALI organizuoti medžioklių, tol kol AAD pagal pateiktą prašymą nepriims sprendimo pratęsti Leidimą ir jį įteiks medžioklės plotų naudotojui.

Pratęsiamas Leidimas parengiamas dviem egzemplioriais, kurių vienas paliekamas saugoti AAD.

Leidimas gali būti nepratęstas ir panaikinamas dėl medžioklės plotų naudotojo veiksmų: šiurkščių ar sistemingų teisės aktų pažeidimų, vengimo atlyginti medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ar nemokant mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

Remiantis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete panaikinamas, jeigu medžioklės plotų naudotojas:

1. nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, šiurkščiai arba sistemingai juos pažeisdamas;
2. ilgiau kaip 6 mėnesius nemokėjo mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;
3. nesilaikė leidime nurodytų medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo sąlygų;
4. ilgiau kaip 3 mėnesius nuo leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete sustabdymo dėl priežasčių, nurodytų šio Įstatymo 19 straipsnyje, dienos neatlygino žemės, miško ar vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos;
5. pateikia rašytinį prašymą panaikinti leidimą.

REKOMENDACIJOS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ NAUDOTOJAMS

1. Nedelsdami pasitikrinkite Leidimo galiojimo terminą.
Daugeliui medžioklės plotų naudotojų Leidimai baigiasi š. m. balandžio-birželio mėn.
2. Pasibaigus Leidimo galiojimo terminui, AAD per2 mėn. pateikite prašymą.
Pastaba. Teisės aktuose nenurodyta, jog prašymo negalima pateikti anksčiau iki Leidimo galiojimo termino pabaigos. AAD teikiant prašymą likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki Leidimo termino pabaigos, taip Leidimas prasitęs nenutrūkstamai ir nereikės laikytis medžioklės neorganizavimo (sustabdymo) reikalavimo prašymo nagrinėjimo laikotarpiu.
3. Prašymas turi būti raštiškas (forma nenurodyta). Tam, kad medžioklės plotų naudotojams būtų lengviau, LMŽD parengė prašymo formą (pridedama).
4. Prašymą galima pateikti šiais būdais: tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į AAD administracijos patalpas, atsiuntus prašymą paštu arba elektroniniu paštu.

AAD kontaktai:
El. paštas info@aad.am.lt, adresas Smolensko g. 15, 03201 Vilnius, tel. (8 5) 216 3385
Rekomenduojame prašymą nusiųsti ir AAD Valdybai, kurios veiklos teritorijoje randasi medžioklės ploto vienetas.

Susiję straipsniai

5. Pateikus prašymą turite gauti patvirtinimą, kad Jūsų prašymas yra užregistruotas ir jam suteiktas registracijos numeris.
6. Per 10 darbo dienų negavę atsakymo dėl sprendimo pratęsti Leidimą, aukščiau nurodytais telefono numeriais rekomenduojame kreiptis į AAD.
7. Iškilus neaiškumams ar prireikus teisinės pagalbos dėl Leidimo pratęsimo prašome kreiptis el. paštu direktorius@lmzd.lt arba telefonu +370 601 51370.

Prašymo formą rasite čia

PRENUMERUOKITE Žurnalą kovo 1 d. iki 2023 metų pabaigos!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.