Medžioklės reikmenys

Vyksta viešosios konsultacijos dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių ribojimo moliniuose taikiniuose0

Nuotrauka: AM

Šaltinis: Aplinkos ministerija

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) siūlo apriboti policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) naudojimą moliniuose šaudymo taikiniuose, siekiant, kad jie nepatektų į aplinką. Kviečiame suinteresuotas įmones, įstaigas, organizacijas teikti pastabas.

Moliniai taikiniai, taip pat žinomi kaip „moliniai balandžiai“, yra skraidantys lėkštės formos taikiniai, kuriuos treniruodamiesi naudoja sportiniai šauliai ir medžiotojai. Jie yra gaminami naudojant rišiklius, tokius kaip aukštos temperatūros akmens anglių deguto pikis (CTPHT).

Ši medžiaga yra įtraukta į REACH reglamento XIV priedą (autorizacijos sąrašą) dėl jo kancerogeninių, patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų bei labai patvarių ir didelės bioakumuliacijos savybių. Jos atsiranda dėl to, kad medžiagoje yra policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH).

2019 m. ECHA gavo 2 autorizacijos paraiškas dėl autorizacijos suteikimo naudoti CTPHT kaip rišiklį molinio šaudymo taikiniuose. Rizikos vertinimo ir Socialinės ir ekonominės analizės komitetai įvertino šias paraiškas ir padarė išvadą, kad tolesnis CTPHT naudojimas molio taikiniuose sukeltų pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, nes dėl to per metus į aplinką patektų keli šimtai tonų PAH.

Kadangi pagal REACH reglamentą autorizacija netaikoma importuojamiems gaminiams, kurių sudėtyje yra CTPHT, ECHA parengė XV priedo apribojimų dokumentaciją ir siūlo apriboti PAH naudojimą molinio šaudymo taikiniuose nustatant koncentracijos ribas 18 PAH. Toks apribojimas būtų taikomas ir importuojamiems moliniams šaudymo taikiniams.

Apskaičiuota, kad dėl siūlomo apribojimo PAH, turinčių patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų bei labai patvarių ir didelės bioakumuliacijos, bei kancerogeninių savybių, išmetimas į aplinką per metus sumažėtų maždaug 270 tonomis.

Susiję straipsniai

Pastabas dėl PAH apribojimo molinio šaudymo taikiniuose gali pateikti privačios įmonės (gamintojai, tiekėjai, perdirbėjai, tolesni naudotojai, platintojai, importuotojai ir kt.), prekybos asociacijos, mokslinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos ir ES valstybių narių institucijos.

Pastabas galima pateikti naudojant šią formą.

Konsultacijos paskelbtos Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje.

Daugiau informacijos apie apribojimų procedūrą galite rasti čia.

Konsultacijos dėl šio siūlomo apribojimo baigsis 2022 m. birželio 22 d.

Prenumeruokite žurnalą Medžioklė iki 2022 m. pabaiga!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.