Patirtis

Privalomasis draudimas perduotas svarstyti Seimui0

Vyriausybė iš esmės pritarė medžiotojų privalomojo draudimo įstatymo projektui ir perduos jį Seimui tobulinti. Vakar e. Seimo portale registruotas nutarimas su keliomis pastabomis ir pasiūlymais.

Nutarimas Dėl lietuvos respublikosMedžioklės įstatymo nr. Ix-966 14 straipsnio pakeitimo Įstatymo projekto nr. Xivp-1267

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2022 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. SV-S-425 3 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-1267 (toliau – Projektas), tačiau pasiūlyti Seimui tobulinti jį pagal šias pastabas ir pasiūlymus:

Kas kaltas, kad duslintuvai nebuvo pašalinti iš A kategorijos?

1. Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad „siūloma įteisinti privalomą civilinį draudimą kiekvienam medžiojančiam asmeniui, turint tikslą apsisaugoti nuo galimų nuostolių atskirai draudžiantis medžiotojo draudimu, kuris ne tik apima civilinę atsakomybę už trečiųjų asmenų sveikatai ir turtui padarytą žalą, bet ir suteikia papildomą draudimo apsaugą mirties ir neįgalumo atveju“. Atkreipiame dėmesį, kad civilinės atsakomybės draudimo produktai skirti nukentėjusiems tretiesiems asmenims atlyginti už jiems ir (ar) jų turtui padarytą žalą, bet ne pačiam draudėjui (pavyzdžiui, jo mirties ir neįgalumo atveju, kaip rašoma Projekto aiškinamajame rašte). Projekto reguliavimo dalykas turėtų būti tik medžiotojo civilinės atsakomybės draudimas. Paties draudėjo (šiuo atveju medžiotojo) sveikatos ir (ar) gyvybės draudimas turėtų būti paremtas savanorišku apsisprendimu, bet ne valstybės nustatyta prievole (medžiotojas visada gali savanoriškai apdrausti savo sveikatą ir (ar) gyvybę tokią paslaugą teikiančioje draudimo įmonėje). Siūlytina Projekte po žodžių „civilinės atsakomybės“ įrašyti žodį „privalomuoju“, Projektą papildyti nuostatomis, susijusiomis su medžiotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektu, ir nustatyti pagrindines draudimo sąlygas.

Medžioklės centras – viskas medžioklei, aktyviam poilsiui, savygynai ir sportui

2. Iš Projekto nuostatų neaišku, kuri institucija būtų įgaliota kontroliuoti, ar medžiotojas laikosi reikalavimo būti apsidraudusiam medžiotojo civilinės atsakomybės draudimu. Siūlytina Projektą papildyti nuostatomis, susijusiomis su medžiotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įgyvendinimo kontrolę atliekančia institucija, nustatyti, kur būtų kaupiami duomenys apie medžiotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir kokia tvarka duomenys būtų teikiami kontroliuojančiai institucijai.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsniu, Projekte nustatytas teisinis reguliavimas įsigaliotų kitą dieną po jo oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad medžioklė, kaip žmogaus veiklos rūšis ir socialinis institutas, yra įvairialypis reiškinys, apimantis ir ūkinę veiklą (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. ir 2019 liepos 11 d. nutarimai), į tai, kad Projektu medžiotojams nustatoma nauja pareiga būti apsidraudusiam medžiotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, o draudikams, medžiotojams ir privalomojo draudimo įgyvendinimo kontrolę atliekančioms institucijoms reikia laiko pasirengti teikti, vykdyti ir kontroliuoti šias draudimo paslaugas, vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, paprastai įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atvejais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos, siūlytina nustatyti vėlesnę Projekto įsigaliojimo datą – protingą terminą, per kurį tiek draudimo įmonės, tiek medžiotojai pasirengtų įgyvendinti šią nuostatą ir reikalavimą, ir įgalioti Vyriausybę ar jos įgaliotas institucijas parengti įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Medžioklės įstatymo nr. Ix-966 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

1 straipsnis. 14 straipsnis.

Papildyti 14 straipsnio 6 dalį nauju 2 punktu ir jį išdėstyti taip:

2) profesionalios medžioklės ploto nuomininkas individualiai arba per medžiotojų organizaciją, kuriai medžiotojas priklauso, pateikti informaciją apie medžioklę (medžioklės lapą, ar kitą ministerijos nustatytą medžioklės dokumentą), kuriame nurodomi medžioklėje dalyvavusio medžiotojo duomenys, medžioklės pradžios ir pabaigos laikas, medžioklės plotas, sumedžioti gyvūnai bei kiti, ministerijos nustatyti duomenys. Informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip 24 valandos po medžioklės pabaigos ir yra vieša.;

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.

Susiję straipsniai

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2020 m. gegužės 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.