Patirtis

Ką reikia žinoti apie prekybą laukiniais gyvūnais ir trofėjais0

Nuotrauka: iš archyvo

Šaltinis: Aplinkos ministerija

2022-ieji paskelbti Gyvūnų gerovės metais, tad Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai dar kartą skatina susimąstyti apie laukinių gyvūnų gerovę ir jų nepirkti tik dėl susižavėjimo, nes neatsakingas elgesys, netinkamos ir rūšiai nebūdingos sąlygos gyvūnus pasmerkia kančioms.

„Jei visi pirmiausia pagalvotų ir suprastų, kad neatsakingas elgesys, gyventi netinkamos sąlygos gyvūnus žaloja, tikrai sumažėtų norinčių įsigyti ir laikyti egzotinį gyvūną ar gyvūnų hibridą, kuris sukryžmintas ne mokslo tikslais. O nebelikus paklausos, dingtų ir pasiūla, tarkim, socialiniuose tinkluose ar skelbimų portaluose neberastume siūlymų pirkti vieną ar kitą egzotinį gyvūną“, – sako Gamtos išteklių apsaugos skyriaus vedėja (l.e.p.) Jolita Matulevičienė.

Todėl aplinkosaugininkė primena, kad kai kurių rūšių gyvūnus Lietuvoje draudžiama laikyti. Tai – draudžiamų laikyti nelaisvėje ir veisti laukinių gyvūnų rūšių sąraše nurodyti gyvūnai (pvz., beždžionės, krokodilai, karakalai, servalai), invazinių rūšių gyvūnai (tokie kaip nutrijos, meškėnai) ar gyvūnų hibridai, pvz., F1-F4 kartos Savanos katės (nuo F5 kartos tokius gyvūnus galima laikyti, bet būtina turėti gyvūno kartą įrodančius dokumentus).

„Kartu atkreipiame dėmesį, kad jau vien siūlymas parduoti saugomos rūšies gyvūną, neturint teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų, atitinkamų sertifikatų ir leidimų, užtraukia administracinę atsakomybę, o parduodami gyvūnai konfiskuojami“, – priduria Gamtos išteklių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Dalia Černevičienė.

Taip pat asmenys, norintys laikyti egzotinį gyvūną, turėtų pasidomėti, ar jis nėra saugomas pagal Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją (CITES konvencija) ir 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą www.speciesplus.net.

„Prekeiviai laukiniais gyvūnais suinteresuoti parduoti, todėl teigia, kad jokių specialių dokumentų ar leidimų nereikia. Tad jei norite įsigyti egzotinį gyvūną, pirmiausia svarbu pasitikrinti, ar gyvūnas saugomas, ir pasiskaityti Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles bei Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisykles. O jei kyla klausimų, visada galite pasikonsultuoti su Aplinkos apsaugos departamento darbuotojais – rašykite konsultacijos@aad.am.lt“, – sako D. Černevičienė.

Aplinkosaugininkai primena:

Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijoje laisvai gyvenančių, nelaisvėje laikomų, gyvų ir negyvų Lietuvos Respublikos ar kitų šalių faunai priskiriamų laukinių gyvūnų (toliau − gyvūnai), lengvai atpažįstamų jų dalių ar produktų, gautų iš laukinių gyvūnų (medžioklės ir žūklės trofėjų, kiaušinių, žuvų ikrų, neapdorotų ir išdirbtų kailių, gyvūnų iškamšų, kitų zoologinių kolekcijų ar kolekcionavimo objektų, gaminių, produktų ir preparatų, kurių sudėtyje, remiantis pateiktais dokumentais, užrašais ant pakuotės arba etiketės ar sprendžiant iš kitų aplinkybių, yra laukinių gyvūnų, jų dalių ar išvestinių produktų):

pirkimą, pardavimą, supirkimą, nuomą, mainus, siūlymą parduoti arba kitą veiksmą, kurį galima prilyginti išvardintiems veiksmams, įskaitant reklamavimą arba skelbimą parduoti skatinantį veiksmą ir kvietimą tartis;

įvežimą į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių ar išvežimą iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungai nepriklausančias šalis (įskaitant ir įvežimą iš jūros) (toliau – įvežimas ir (ar) išvežimas);
vežimą komerciniais tikslais Lietuvos Respublikoje;

vežimą iš Europos Sąjungai nepriklausančios šalies į kitą ar tą pačią Europos Sąjungai nepriklausančią šalį tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją;

viešą eksponavimą siekiant gauti pajamų ir viešų vietų papuošimą;

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme nustatytų leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių ar išvežti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungai nepriklausančias šalis laukinių gyvūnų rūšis, kurioms netaikoma Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (toliau – CITES konvencija) ir 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2019/2117 išdavimo ir kontrolės tvarką;

leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką ar iš jos išvežti saugomų rūšių gyvūnus, kuriems taikoma CITES konvencija ir Reglamentas (EB) Nr. 338/97, išdavimo ir kontrolės tvarką;

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme nustatytų leidimų prekiauti saugomų rūšių laukiniais gyvūnais išdavimo ir kontrolės tvarką;

Prekyba vidaus rinkoje

Draudžiama prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jeigu tai prieštarautų Taisyklių nuostatoms, CITES konvencijos nuostatoms ir CITES papildomų konvencijos rezoliucijų, priimtų Šalių konferencijose, reikalavimams;
Draudžiama prekiauti gyvais laukiniais gyvūnais, jei jie priskiriami rūšims ir sistematiniams taksonams, nurodytiems Draudžiamų prekiauti laukinių gyvūnų sąraše:
1. Primatai (Primates);

2. kloakiniai (Monotremata);

3. kaguaniniai (Dermoptera);

4. nepilnadančiai (Edentata);

5. skujuočiai (Pholidota);

6. viveriniai (Viverridae);

7. hieniniai (Hyaenidae);

8. šuniniai (Canidae), išskyrus rudąją lapę (Vulpes vulpes), (pilkasis vilkas (Canis lupus) ir paprastasis šakalas (Canis aureus) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

9. katiniai (Felidae), (vilpišis (miškinė katė) (Felis silvestris) ir paprastoji lūšis (Lynx lynx) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

10. lokiniai (Ursidae), (rudoji meška (Ursus arctos) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

11. mažoji panda (Ailurus fulgens);

12. didžioji panda (Ailuropoda melanoleuca);

13. irklakojai (ruoniniams) (Pinnipedia);

14. banginiai (Cetacea);

15. vamzdžiadančiai (Tubulidentata);

16. sirenos (Sirenia);

17. raganosiai (Rhinocerotidae);

18. tapyriniai (Tapiridae);

19. hipopotaminiai (Hippopotamidae);

20. žirafiniai (Giraffidae);

21. straubliniai (Proboscidea);

22. kiauniniai (Mustelidae), išskyrus šeško naminę formą (Mustela putorius furo) (nuo 2015 m. sausio 1 d.);

23. krokodilai (Crocodylia), (nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Draudžiama parduoti, transportuoti ar laikyti norint parduoti, siūlyti parduoti gyvus ar negyvus paukščius, jų lengvai atpažįstamas dalis ir gaminius iš jų, jeigu šie paukščiai priskiriami bet kuriai Europos Sąjungos teritorijoje natūraliai paplitusiai paukščių rūšiai;

Draudžiama parduoti ar mainyti, transportuoti ar laikyti norint parduoti, siūlyti parduoti ar mainyti gyvus ar negyvus gyvūnus, jų lengvai atpažįstamas dalis ir gaminius iš jų, jei jie pagauti ar kitaip paimti iš gamtos europinėje valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijoje ir priskiriami bet kuriai rūšiai, įtrauktai į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą;

Draudžiama prekiauti į Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais neturint Reglamente (EB) 865/2006 48 straipsnyje nurodytų komercinio naudojimo sertifikatų.

Draudžiama prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų neturint teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų (jeigu jie reikalingi).

Prekiaujant produktais iš ruonių (Phocidae, Otariidae, Odobenidae) Reglamente (EB) Nr. 1007/2009 ir Reglamente (ES) Nr. 2015/1850 nustatytais atvejais, būtina turėti Taisyklių 3.8 papunktyje nurodytą pažymą, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 2015/1850 2 straipsnyje nurodytus atvejus.

Gyvais laukiniais gyvūnais, kurių rūšys įtrauktos į Reglamente (ES) Nr. 1143/2014 nurodytą Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, prekiauti ar kitaip naudoti leidžiama vadovaujantis šiuo reglamentu, Laukinės gyvūnijos įstatymu, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ (toliau – Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašas), ir (arba) turint Laukinės gyvūnijos įstatyme, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkoje ir Reglamente (ES) Nr. 1143/2014 nurodytus leidimus.

Gyvais laukiniais gyvūnais, kurių rūšys nurodytos Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašas), nurodytų rūšių laukiniais gyvūnais, kurių rūšys neįtrauktos į Reglamente (ES) Nr. 1143/2014 nurodytą Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, prekiaujama ar jie kitaip naudojami laikantis Laukinės gyvūnijos įstatyme, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkoje nustatytų reikalavimų.

Teisėto įsigijimo dokumentai

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse, numatyti leidimai ir kiti dokumentai (jų kopijos) medžiojamajam gyvūnui sumedžioti, jei jiems sumedžioti būtinas toks leidimas;

žvejybos leidimai ir (ar) limitai arba išrašai iš šių gyvūnų žvejybos žurnalų – žuvims ir vėžiagyviams;

laisvos formos laukinių gyvūnų veisimą nelaisvėje patvirtinančios pažymos ar aktai, išduoti Aplinkos apsaugos departamento, – nelaisvėje išveistiems gyvūnams ir nurodyti Saugomų rūšių naudojimo tvarkos apraše;

laisvos formos pažymos ar aktai, patvirtinantys dirbtinį laukinių augalų ir grybų padauginimą tam pritaikytoje kontroliuojamoje aplinkoje, išduoti Aplinkos apsaugos Departamento;

Aplinkos apsaugos departamento laisvos formos pažymos apie rastus žuvusius saugomų rūšių egzempliorius, išduotos vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašu;

leidimas naudoti laukinius gyvūnus ar saugomų rūšių laukinius gyvūnus, augalus ir grybus, jei toks leidimas būtinas vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymu, Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių ar kitų teisės aktų reikalavimais;
pirkimo ir pardavimo dokumentai su tiksliai nurodytais įsigytų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų jų dalių ir gaminių iš jų kilme, rūšimis, požymiais ir kiekiu;

2006 m. gegužės 4 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2019/220 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 865/2006), nustatyti dokumentai (leidimai, sertifikatai, etiketės);

pažyma, atitinkanti 2015 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/1850), reikalavimus ir išduota įstaigos, įtrauktos į Europos Komisijos pripažintų įstaigų sąrašą, atitinkanti Komisijos Reglamente (ES) Nr. 2015/1850 nustatytus reikalavimus;

Susiję straipsniai

perdavimo–priėmimo aktas, nurodytas Konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų gyvų ar negyvų laukinių augalų ar gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų perdavimo mokslo ir (ar) mokymo institucijoms mokslo ir (ar) mokymo tikslais tvarkos apraše;

kiti teisės aktuose nustatyti dokumentai (pvz., sąskaita faktūra, kurioje nurodytas Reglamente (ES) Nr. 2015/1850 nurodytos pažymos numeris).

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.