Patirtis

Buves Telšiu meras tu­rės atliginti medžiotojams be­maž 55 tūkst. Eur ža­lą0

Nuotrauka: Lena Balk, unsplash.com

Šaltinis: Telšių žinios, laikraštis

Šiau­lių ra­jo­no Ilg­ši­lio me­džio­to­jų bū­re­lio na­riai krei­pė­si į teis­mą su ieš­ki­niu, pra­šy­da­mi pri­teis­ti iš bu­vu­sio bū­re­lio va­do­vo Petro Kui­zi­no at­ly­gin­ti 54 783,42 Eur pa­tir­tą ža­lą ir 5 pro­cen­tų dy­džio me­ti­nes pa­lū­ka­nas už pri­teis­tą su­mą nuo ieš­ki­nio pa­tei­ki­mo teis­me die­nos iki teis­mo spren­di­mo įvyk­dy­mo bei pa­tir­tas by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das.

Ge­gu­žės 6 die­ną Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas priė­mė spren­di­mą ci­vi­li­nė­je by­lo­je, pa­gal ku­rį Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys P. Kui­zi­nas Šiau­lių ra­jo­no Ilg­ši­lio me­džio­to­jų bū­re­liui tu­rės at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą be­maž 55 tūkst. Eur ža­lą.

Ilg­ši­lio me­džio­to­jų bū­re­lio na­riai kal­ti­na sa­vo bu­vu­sį bū­re­lio va­do­vą P. Kui­zi­ną, kad jis Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI) ne­pa­tei­kė mo­kes­čio už me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų iš­tek­lių nau­do­ji­mą dek­la­ra­ci­jų, dėl ko bū­re­liui bu­vo pri­tai­ky­tas 10 kar­tų di­des­nis mo­kes­čio ta­ri­fas. Ir vie­to­je 5 354 Eur (už 2015, 2016 ir 2018 me­tus) me­džio­to­jai tu­rė­jo su­mo­kė­ti 53 282 Eur. Bū­re­liui pa­da­ry­ta ža­la – 47 928 Eur, 6 855 Eur – ap­skai­ty­ti dels­pi­ni­giai.

Šiau­lių ra­jo­no Ilg­ši­lio me­džio­to­jų bū­re­lio na­riai krei­pė­si į teis­mą su ieš­ki­niu, pra­šy­da­mi pri­teis­ti iš bu­vu­sio bū­re­lio va­do­vo P. Kui­zi­no at­ly­gin­ti 54 783,42 Eur pa­tir­tą ža­lą ir 5 pro­cen­tų dy­džio me­ti­nes pa­lū­ka­nas už pri­teis­tą su­mą nuo ieš­ki­nio pa­tei­ki­mo teis­me die­nos iki teis­mo spren­di­mo įvyk­dy­mo bei pa­tir­tas by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das.

Susiję straipsniai

P. Kui­zi­nui, kaip iš­rink­tam ir pa­skir­tam bū­re­lio pir­mi­nin­kui, be ki­tų pa­ves­tų ir vyk­dy­tų pa­rei­gų, te­ko prie­vo­lė lai­ku ir tin­ka­mai vyk­dy­ti mo­kes­ti­nes prie­vo­les vals­ty­bei pa­tei­kiant dek­la­ra­ci­jas vals­ty­bės įga­lio­toms įstai­goms, ku­rių pa­grin­du bu­vo ap­skai­to­mi bū­re­liui ten­kan­tys mo­kė­ti mo­kes­čiai.

Toliau skaitykite laikraščio Telšiu žinios portale

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.