Patirtis

Kaip medžiotojas tapo brakonieriumi. Bauda 6702,34 eur + 800 eur0


Sumedžiotas jaunas elnio patinas
Sumedžiotas jaunas elnio patinas
Nuitrauka: iš archyvo

Autorius: anonimas

Legalioje varyminėje medžioklėje, medžiotojui sumedžiojus elninį žvėrį, po visko, paskambinus į Aplinkos ministerijos (AM) nurodytu tel. ir pranešus apie licenzijuojamų žvėries sumedžiožimą, tam neturint licenzijos (būrelis tuo laiku turėjo teisę sumedžioti elninių patelę arba jauniklį) medžiotojas V. G. (asmens duomenys redakcijai žinomi), po Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (GGAI) įvykio nagrinėjimo, tapo brutualiu brakonieriumi !

Trumpai apie įvykusią medžioklę

Medžiotojas, vykusios, legalios varyminės medžioklės metu Vilniaus regione, žinodamas, kad yra turimos licenzijos elniniams – elnio jauniklis arba patelė, varymo metu maždaug iš 150 – 160 m. praleidęs elnio patiną su dideliais ragais ir po jo išėjusį kitą smulkų elnio individą paskaitęs, kad tai elnio patelė arba jauniklis, padarė šūvį.

Po varymo, pradėjus sekti pėdsakais, buvo surastas antrametis elnio patinas su beveik sprindį siekiančiais ragais, kurių medžiotojas per kelias sekundes nesugebėjo įžiūrėti, nes po visko išaiškėjo, kad ragai buvo trumpesni nei ausys! Kiekvienas medžiotojas žino, kad varyminių medžioklių metu, visi žvėrys yra streso būsenoje ir jų klausa paaštėjusi, todėl ausys ir, jei ragai yra žemiau ausų ir jų paprasčiausiai negali įžiūrėti!

Po varymo, medžiotojas pasakė, kad elnio patelė klupo, paskui atsistojo ir nubėgo į kitą kvartalą paskui raguotą elnią.
Medžiotojas buvo įsitikinęs, kad sumedžiojo elnio jauniklį arba patelę, kam turėjo būrelis licenzijas.

Tačiau, po visko suradus antrametį patiną su sprindžio ragais, apie tai infomavus medžioklės vadovą ir būrelio vadovą, apie tai buvo pranešta į AM bendru nurodytu telefonu. Licenzijos patinams buvo išnaudotos, o šito elninio apiforminti kaip jauniklio galimybės nebuvo !

Paskambinus į bendrą AM tel. buvo pranešta, apie įvykį. Ten buvo pasakyta – laukite 2 val. ekipažo, na jei neatvyks – dorokite !

Įdomiausia tai, kad medžiotojai, nenorėdami būti prilyginti brakonieriams ir Būdami AM „geriausias „draugais“ – prisidavę“ patapo brakonieriais !!!

Medžiotojui, sumedžiojus šį elninį žvėrį – “nedidelė “ baudelė – 6702,34 eur + 800 eur – 3 metams medžioklės teisės atėmimas + ginklo konfiskacija ! „Legalus“ BRAKUŠA !

Visa spauda ir medios skalambija – žvėrių Jau tapo per daug !!! Čia už šitas nesamones reik “padėkoti” Mazūroniui!? Ir jo partijai? Norisi paklausti – Kas tai per mistinė Žala Gamtai ?

Skundas Vilniaus miesto apylinkės teismui

SKUNDAS DĖL 2023-01-04 APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE Nr. AM-AAD-ANR_N-23-2023 (ROIK Nr. 22192286320)

I. Skundžiamo procesinio dokumento priėmimo aplinkybės ir esmė

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) pareigūnas 2022-12-20 surašė administracinio nusižengimo protokolą (toliau – Protokolas) (1 priedas) administracinio nusižengimo byloje AM-AAD-ANR_N-23-2023 (ROIK Nr. 22192286320) (toliau – Byla), kurio pagrindu buvo priimtas 2023-01-04 nutarimas (toliau – Nutarimas) ir kuriuo V.G. pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 290 straipsnio 8 dalį, paskirta administracinė nuobauda – 800 Eur bauda, teisės medžioti atėmimas trejiems metams, šaunamojo ginklo – graižtvinio šautuvo „Remington 700“ konfiskavimas (2 priedas).

2. V. G. administracinė nuobauda paskirta nustačius, kad jis 2022-12-03, Vilniaus rajone, medžiotojų klubo medžioklės plotuose, varominės medžioklės metu, sumedžiojo antrametį tauriojo elnio patiną, kurio sumedžiojimui neturėjo limito. Tokiais savo veiksmais V. G. esą pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių reikalavimus ir padarė 6702,54 Eur dydžio žalą.

3. Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad Nutarimas yra nepagrįstas, priimtas tinkamai neįvertinus individualios situacijos, neatsižvelgus į visas reikšmingas aplinkybes, todėl netinkamai pritaikius įstatymą, o taip pat paskyrus V. G. akivaizdžiai neproporcingą nuobaudą, surašytas padarius esminius ANK pažeidimus, todėl naikintinas.

4. Atsižvelgdamas į tai, V. G., nepraleisdamas nustatyto apskundimo termino, vadovaudamasis ANK 621-623 straipsnių nuostatomis, per Departamentą teikia skundą Vilniaus miesto apylinkės teismui (toliau – Teismas), prašydamas Nutarimą panaikinti ir nutraukti administracinę teiseną arba Nutarimą pakeisti sušvelninant paskirtąja nuobaudą.

II. Skundo motyvai

Pareiškėjo vertinimu, Departamento atsakingi pareigūnai, tirdami įvykį, dėl kurio Pareiškėjas buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn, neišsamiai, nedetaliai įvertino faktines įvykio aplinkybės ir padarė nepagrįstą išvadą, kad jis (Pareiškėjas) pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ (toliau – Medžioklės taisyklės) 58.2.2 punktą.

5. Remiantis ANK 5 straipsnio 1 dalimi, administracinis nusižengimas yra šiame kodekse uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį numatyta administracinė nuobauda, požymius. Asmens padaryta veika pripažįstama administraciniu nusižengimu, kai įrodoma, kad asmens veiksmuose yra administracinio nusižengimo, numatyto ANK ypatingoje dalyje, sudėtis. Kad asmuo būtų pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, turi būti surinkta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių jo kaltę.

6. Nutarimu pareiškėjui paskirta nuobauda pagal ANK 290 straipsnio 8 dalį, kurioje numatyta atsakomybė už gyvūno, kurį sumedžioti medžiotojas neturi teisės, sumedžiojimą arba neteisėtai sumedžioto gyvūno gabenimą ar dorojimą.

7. ANK 290 straipsnio 8 dalies dispozicija yra blanketinė, tai yra nukreipianti į kitus teisės aktus. Nutarime V. G. yra inkriminuojamas Medžioklės taisyklių 58.2.2 punkto pažeidimas. Šiame punkte numatyta, kad draudžiama sumedžioti gyvūną, kurio sumedžioti neturi teisės, išskyrus Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytus ir nustatyta tvarka įformintus atvejus.

8. Medžioklės taisyklių 28 punkte numatyta, kad medžiojamieji gyvūnai, kurių medžioklė yra limituojama: briedis, taurusis elnias, vilkas. Limituojamų gyvūnų ir stirnų medžiojimo papildomos sąlygos:
<...>
28.2. kai medžioklėje varant vieno varymo metu arba medžioklėje tykojant, kurioje dalyvauja daugiau kaip vienas medžiotojas, sumedžiojama daugiau medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, nei yra limito šiems gyvūnams sumedžioti likutis, medžioklės lape nedelsiant (medžioklėje varant – pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (1 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas AAD elektroniniu paštu.


28.3. kai teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiojamas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas arba medžiojant briedžio jauniklius sumedžiojamas gumbaragis patinas arba antrametė briedžio patelė, arba sumedžiojamas sužeistas, sužalotas ar akivaizdžiai sergantis medžiojamasis gyvūnas, kuriam nustatytas jo medžiojimo terminas, tačiau sumedžiojimo limitas išnaudotas, medžioklės lape nedelsiant (medžioklėje varant − pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (2 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas AAD elektroniniu paštu.
<...>
9. Įvertinus Medžioklės taisyklių nuostatas, galima daryti išvadą, kad atsakomybė dėl Medžioklių taisyklių 58.2.2 punkto pažeidimo nekyla tuomet, kai yra laikomasi 28 punkte nurodytų sąlygų. Būtent tokios aplinkybės – 28 punkte numatytos sąlygos, yra nustatytos šiuo konkrečiu atveju.

10. Šioje administracinėje byloje nustatyta, kad V. G. 2022-12-03 teisėtai dalyvavo varominėje medžioklėje: jis įvykio metu turėjo teisę medžioti, t. y. turėjo medžiotojo bilietą, o taip pat turėjo teisę medžioti medžiotojų klubo medžioklės plotuose. Šios medžioklės metu iš teisėtai turėto ir tinkamo medžioklei ginklo sumedžiojo antrametį taurųjį elnią, kurio sumedžiojimui limitą medžiotojų klubas buvo išnaudojęs. V. G. Departamento pareigūnams paaiškino, kad šį elnią sumedžiojo iš 150-160 metrų atstumo (atstumas buvo matuotas su Departamento specialistu per Maps), iš kurio nesimatė, kad tai yra antrametis taurusis elnias, kadangi jo ragai buvo neįprastai maži (neišsivystę), o būdamas streso būsenoje, gyvūnas ragus dar gi uždengia ir stačiomis ausimis. Tai, kad tauriojo elnio ragai buvo neįprastai maži ir V. G. galėjo suklysti ir suklydo jį sumedžiodamas (sumaišė jį su patele ar jaunikliu), patvirtina ir pridedama nuotrauka (3 priedas). Tik pamatęs sumedžiotą gyvūną, V. G. suprato, kad tai yra patinas, kurių medžiojimo limitas jau buvo išnaudotas. Todėl jis nedelsdamas ėmėsi veiksmų, aprašytų Medžioklės taisyklių 28 punkte: susisiekė su Departamento pareigūnais ir informavo apie sumedžiotą tauriojo elnio patiną. Departamento pareigūnas informavo V. G., kad į įvykio vietą jis neatvyks, tačiau įvykį užfiksavo. Medžioklės lape šis faktas taip pat buvo pažymėtas ir jo kopija perduota Departamentui (4 priedas).

11. Aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad:

Pirma, medžiotojas neturėjo jokios tyčios sumedžioti tauriojo elnio patino, kadangi iš atstumo, iš kurio šovė į gyvūną, nebuvo įžiūrimi jo ragai dėl objektyvių aplinkybių (ragų neišsivystymo), todėl jis pagrįstai galvojo, kad tai yra arba tauriojo elnio jauniklis, arba patelė. Situacijoje, kai administracinio nusižengimo byloje nustatoma, kad sumedžiotas suaugęs tauriojo elnio patinas dėl gyvūnui nebūdingo ir netipinio išsivystymo (nesimato gyvūno ragų dėl jų neišsivystymo), t. y. dėl objektyvių priežasčių, yra palaikomas tauriojo elnio jaunikliu, tai tokiu atveju nepripažįstama, kad gyvūnas sumedžiotas neteisėtai (pavyzdžiui, analogiška situacija nagrinėta Panevėžio apygardos teismo nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. AN2-104-879/2022, 2022-12-09 nutartyje).

Antra, supratęs, kad tai yra antrametis tauriojo elnio patinas, V. G. atliko visus veiksmus, kurie sudaro pagrindą taikyti Medžioklės taisyklių 58.2.2 punkto pažeidimo išimtį. V. G. veiksmuose nesant Medžiotojų taisyklių 58.2.2 punkte numatyto pažeidimo sudėties požymių, jo veiksmuose nėra ir ANK 290 straipsnio 8 dalies pažeidimo sudėties, kadangi, kaip jau minėta, šis straipsnis yra blanketinė norma, kurios pažeidimas tiesiogiai sietinas su kitais teisės aktais.

12. Aukščiau nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą teigti, kad V. G. nepadarė jokio tyčinio Medžioklės taisyklių pažeidimo, jis ėmėsi veiksmų, privalomų tokiais atvejais pagal Medžioklės taisykles, ir tai eliminuoja galimybę jo atžvilgiu taikyti administracinę atsakomybę pagal ANK 290 straipsnio 8 dalį. Šių aplinkybių, kaip ir to, kad V. G. dėl objektyvių priežasčių (tauriojo elnio ragų neišsivystymo) negalėjo suprasti ir žinoti, kad sumedžioja tauriojo elnio antrametį patiną, Departamento atsakingas pareigūnas visiškai nevertino Nutarime. Tai, kad Nutarimas priimtas neįvertinus visų reikšmingų aplinkybių, šabloniškai, patvirtina ir tai, kad jame yra gausu klaidų, pavyzdžiui, nurodyta, kad V. G. nagrinėjimo metu nedalyvavo, nors jis dalyvavo; taip pat nurodyta, kad dalyvavo vertėjas, medžiotojų būrelio pirmininkas, nors toks asmuo nagrinėjime nedalyvavo, Pareiškėjas jo nepažįsta ir nėra matęs.

Net ir darant prielaidą, kad Pareiškėjas pagrįstai nubaustas pagal ANK 290 straipsnio 8 dalį, jis laikosi pozicijos, kad jam paskirta aiškiai per griežta, neatitinkanti jo asmenybės ir padaryto pažeidimo, nuobauda.

13. Pagal ANK 34 straipsnio 2 dalį, baudos dydis nustatomas pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytų minimalios ir maksimalios baudų vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

14. ANK 22 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta administracinės nuobaudos paskirtis: 1) atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nedarytų administracinių nusižengimų; 2) nubausti administracinius nusižengimus padariusius asmenis; 3) atimti ar apriboti administracinius nusižengimus padariusiems asmenims galimybę daryti naujus administracinius nusižengimus.

15. ANK 290 straipsnio 8 dalyje numatyta sankcija – bauda nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų. Šio straipsnio 17 punkte numatyta, kad už šio straipsnio 5, 6, 8, 13, 15 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo trejų iki penkerių metų. Šio straipsnio 18 dalyje numatyta, kad už šio straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti administracinio nusižengimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų administracinio nusižengimo padarymo priemonių konfiskavimą.

16. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad nuobauda ir administracinio poveikio priemonė už administracinį nusižengimą skiriama vadovaujantis teisės viršenybės, teisingumo, operatyvumo, protingumo ir proporcingumo principais. Iš paminėto seka, kad administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės skyrimas asmeniui, padariusiam ANK specialiojoje dalyje įtvirtintą administracinį nusižengimą, yra išskirtinė teismo ar institucijos, administracinio nusižengimo bylą nagrinėjusios ne teismo tvarka, kompetencija. Tačiau, teismas (ar institucija, nagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą), spręsdamas asmeniui skirtinos nuobaudos dydžio klausimą, turi paskirti tokią nuobaudą, kuri būtų adekvati (proporcinga) padarytam administraciniam nusižengimui. Administracinės nuobaudos taikymas atitinka proporcingumo reikalavimą tada, kai tarp padaryto nusižengimo ir už šį nusižengimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta“.

17. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad administracinė nuobauda (administracinio poveikio priemonė), taikant ANK 34 straipsnio 6 dalį, gali būti švelninama arba iš viso neskiriama tik išskirtiniais atvejais, t. y. nustačius visumą aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos (administracinio poveikio priemonės) taikymas konkrečiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos (administracinio poveikio priemonės) arba ją švelninant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) bylose Nr. 2AT-4-2011, 2AT-7-4-2013, 2AT-9-746/2015, 2AT-88-697/2016, 2AT-38-895/2019).

18. Aukščiau nurodytų aplinkybių visuma patvirtina, kad tiek V. G., kaip asmenybė, tiek ir jam inkriminuojamas pažeidimas, nėra tiek pavojingi ir nesukėlė tokių pasekmių, kad būtų teisinga, objektyvu ir proporcinga Pareiškėjui skirti griežtą, nors ir minimalią, ANK 290 straipsnio 8 dalies sankcijoje numatytą baudą, kartu taikant ir administracinio poveikio priemones.

19. V. G. medžioja nuo 1998 metų, per visą šį laikotarpį nebuvo baustas už medžioklės taisyklės pažeidimus. Ir šiuo atveju, supratęs, kad vis dėlto buvo sumedžiotas tauriojo elnio antrametis patinas, jis nedelsdamas pranešė apie savo veiksmus, padaryto pažeidimo neslėpė, neneigia objektyvių aplinkybių. Tai rodo, kad jis nėra linkęs pažeidinėti teisės aktų reikalavimų, o dėl netyčinių veiksmų taip atsitikus, jis nevengė savo atsakomybės ir ėmėsi neatidėliotinų veiksmų apie įvykį informuojant. Be to, Departamentas 2022-12-16 pateikė žalos apskaičiavimo aktą, pagal kurį reikalaujama atlyginti 6702,54 Eur žalos gamtai. V. G., nepaisant jo sudėtingos finansinės padėties, 2022-12-22 jau atlygino reikšmingą dalį reikalaujamos žalos sumos – 2000 Eur (5 priedas).

20. V. G. šiuo metu niekur nedirba dėl sveikatos būklės (jam yra diagnozuota abipuse abiejų klubų artrozė, 6 priedas), globoja neįgalią pusseserę (7 priedas), todėl dalyvavimas medžioklėje jam ne tik labai svarbi veikla socialine prasme, bet ir būdas apsirūpinti sveikatai naudinga mėsa bei jos produktais. Todėl tiek paskirta sankcija, vertinant ją kartu su apskaičiuota žala, tiek ir atėmimas teisės medžioti bei ginklo konfiskavimas, įvertinus nustatytas reikšmingas aplinkybes – tai, kad V. G. administracinį nusižengimą padarė (jei teismas nustatys, kad pažeidimas iš tiesų buvo padarytas) veikdamas neatsargia kaltės forma, ėmėsi skubių veiksmų apie tai informuodamas atsakingas institucijas, neneigė savo kaltės dėl šūvio, atlygino dalį žalos, – leidžia pagrįstai manyti, kad V. G. neturėtų būti skiriama nuobauda kartu su poveikio priemonėmis arba turėtų būti skiriama tik minimali piniginė bauda, paliekant teisę medžioti ir nekonfiskuojant jo turėto ginklo.

III. Prašymas

21. Remdamasi nurodytais argumentais, Administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 2, 4, 6 punktais, Vilniaus miesto apylinkės teismo prašau:
22.
1) Aplinkos apsaugos departamento 2023-01-04 nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. AM-AAD-ANR_N-23-2023 (ROIK Nr. 22192286320) panaikinti ir priimti sprendimą – administracinę teiseną nutraukti nesant V. G. veiksmuose administracinio nusižengimo, numatyto ANK 290 straipsnio 8 dalyje, sudėties požymių arba, panaikinus nutarimą, grąžinti bylą institucijai, kurios pareigūnai įgalioti atlikti administracinio nusižengimo tyrimą.
2) Teismui netenkinus 1) punkte nurodytų prašymų, prašau Aplinkos apsaugos departamento 2023-01-04 nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. AM-AAD-ANR_N-23-2023 (ROIK Nr. 22192286320) pakeisti ir, pritaikius ANK 34 straipsnio 6 dalį, neskirti V. G. nuobaudos ir administracinio poveikio priemonių pagal ANK 290 straipsnio 7 dalį arba paskirti nuobaudą iki 100 Eur, neskiriant administracinio poveikio priemonių.

PRIDEDAMA:

1. Protokolas;
2. Skundžiamas nutarimas;
3. Foto nuotrauka;
4. Medžioklės lapas;
5. Mokėjimo pavedimas;
6. Medicininio dokumento išrašas;
7. Teismo sprendimas dėl globos paskyrimo;
8. Advokato orderis.

Nepavyko prenumeruoti metams? Prenumeruokite nuo vasario 2 d. iki metų pabaigos!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.