Patirtis

Ar legalu medžioti iš bokštelio, jei jis sumontuotas ant automobilio?0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Lietuvos medžiotojų sajunga (LMS) „Gamta“ prisiėmė atsakomybę patikslinti Aplinkos apsaugos departamento poziciją šiuo klausimu ir teisės aktų išaiškinimą.

Organizacijos prezidentas rašo: “LMS “Gamta” gauna daug paklausimų, ar medžioklė iš bokštelių, kurie pritvirtinti ant mašinos kėbulo, ant priekabų neprieštarauja Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.3.5 papunkčiui. Juolab, kad minėtais bokšteliais ir bokšteliais – priekabomis plačiai prekiaujama visose medžioklės parodose. Pateikus užklausimą AAD, gavome išsamų atsakymą.”

Atsakymas

“Atsakydami į Jūsų 2023 m. rugsėjo 20 d. paklausimą teikiame Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) specialistų nuomonę, kuri nelaikytina oficialiu teisės aiškinimu ar sprendimu konkrečioje situacijoje. Asmeniui papildomai pateikus informacijos, gali pasikeisti ir konsultacijos turinys.

Paaiškiname, kad Departamentas konsultacijas teikia vadovaudamasis Asmenų konsultavimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos taisyklėse, patvirtintose Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. AD1-239 „Dėl Asmenų konsultavimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Konsultavimo taisyklės) nustatyta tvarka. Konsultavimo taisyklių 4.2 papunktyje nustatyta, kad konsultacija – individualaus ar bendro pobūdžio paaiškinimas Departamento kompetencijos klausimais dėl aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo.

Pažymime, kad Departamento specialistai teikia konsultacijas aplinkosaugos klausimais, bet nepasisako fakto klausimu ir nevertina konkrečių faktinių aplinkybių. Konsultacija nėra oficialus norminis teisės akto aiškinimas ir neturi teisės akto galios.

Pažymime, jog medžioklės reikalavimus Lietuvos Respublikos teritorijoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas (toliau – Įstatymas), Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) ir kiti teisės aktai.

Taisyklių 58.3.5 papunktis nurodo, jog draudžiama medžioti iš transporto priemonių, taip pat vaikant ar transporto priemonėmis numušant medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus kai keliuose transporto priemonės susiduria su medžiojamaisiais gyvūnais). Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą „Transporto priemonė – priemonė žmonėms ir (arba) kroviniams, taip pat ant jos sumontuotai stacionariai įrangai vežti. Ši sąvoka taip pat apima traktorius, savaeiges mašinas ir eismui ne keliais skirtas transporto priemones“.

Atkreipiame dėmesį į Taisyklių 70 punktą, kuris nurodo, jog medžioti iš bokštelių leidžiama tik tada, kai jų kopėčios, grindys, sėdynės ir kitos dalys yra tvirtos. Šaudant iš bokštelio turi būti gerai matomas šaudymo sektorius ir taikinys. Medžiotojas privalo žinoti, kur ir kokiu atstumu išdėstyti kiti bokšteliai, įvertinti, ar paleistas šūvis nebus pavojingas. Prieš išlipant iš bokštelio, Elektroninio dokumento nuorašas būtina išimti šovinius iš ginklo vamzdžių ir užmegzti kontaktą su medžiotojais, esančiais gretimuose bokšteliuose.

Manytina, jog medžioklė iš paklausime nurodytų medžioklės bokštelių su ratukais, bokštelių (lipynių) įrengtų ant transporto priemonės, kuomet transporto priemonė visiškai nejuda ir tykojimo vieta įrengta saugiai pagal Taisyklių reikalavimus, nelaikytina medžiokle iš transporto priemonės.

Aplinkos kokybės departamento, Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus, vyriausioji specialistė, atliekanti Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento Konsultavimo skyriaus vedėjos funkcijas Valdonė Masiokė.”

“Trumpa išvada – tai neprieštarauja medžioklės taisyklėms”, užbaigė LMS Gamta vadovas Raimondas Ribačiauskas.

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

Prenumeruokite žurnalą tiesiogiai internetu!

LA.lv